سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
٧-١٢- مانده بدهی بخش غیردولتی به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی بابت تسهیلات اعطایی بر اساس عقود اسلامی در پایان سال
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9