سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
٣4-١١- تلفن های همگانی مشغول به کار و نقاط روستایی دارای ارتباط تلفنی
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9