سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
١5-١١- تعداد سفر و مسافر جابه جا شده برون استانی از طریق پایانه های مسافربری توسط انواع وسایل نقلیه عمومی مسافری جاده ای (بر اساس صورت وضعیت حمل مسافر)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9