سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
8-١١- طول راه های روستایی تحت پوشش اداره کل راه و ترابری استان برحسب نوع عوارض طبیعی
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9