سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
10-17- تعداد اقامتگاه های عمومی و کارگاه های صرف غذا و نوشیدنی در نقاط شهری و روستایی: 1381
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9