سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
10-16- تعداد اقامتگاه های عمومی و کارگاه های صرف غذا و نوشیدنی برحسب نوع فعالیت و طبقات کارکن: 1381
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9