سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
٤-١٠- مشخصات عمومی شرکت های تعاونی فعال "تامین نیاز تولیدکنندگان، تامین نیاز مصرف کنندگان" و "تامین نیاز صنوف خدماتی" در پایان سال
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9