سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
٣-١٠- تعداد کارگاه های عمده فروشی، خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه و کالاهای شخصی و خانگی برحسب طبقات کارکن و شهرستان: ١٣٨١
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9