سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
23-٩- متوسط اجاره بهای ماهانه و مبلغ ودیعه در قراردادهای منعقد شده بین موجر و مستاجر در بنگاه های معاملات ملکی به ازای یک مترمربع زیر بنای واحد مسکونی در شهر تهران
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9