سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
22-٩- متوسط قیمت یک مترمربع زمین ساختمان های مسکونی کلنگی و زیربنای واحدهای مسکونی معامله شده در بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9