سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
9-21- خانوارهای معمولی ساکن و گروهی در واحدهای مسکونی معمولی برحسب تعداد اتاق در اختیار
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9