سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
١٩-٩- خانوارهای معمولی و گروهی ساکن در واحدهای مسکونی معمولی برحسب نحوه تصرف محل سکونت در نقاط شهری و روستایی
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9