سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
٢-٧- پروانه های بهره برداری صادر شده توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت برحسب نوع فعالیت
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9