سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
4-42- بهره برداری های پرورش دهنده زنبور عسل، تعداد کندو و مقدار تولید عسل با موم برحسب شهرستان: 1382
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9