سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
4-38- تعداد و وزن لاشه قابل مصرف انواع دام ذبح شده در کشتارگاه های رسمی استان
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9