سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
4-35- سرمایه گذاری مرغداری های صنعتی برحسب نوع اموال سرمایه ای: 1384
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9