سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
4-34- ارزش سرمایه گذاری گاوداری های صنعتی برحسب نوع اموال سرمایه ای: 1385
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9