سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
4-32- متوسط تعداد شاغلان دائم و انواع پرداختی های گاوداری ها به شاغلان با مزد و حقوق گاوداری های صنعتی: 1385
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9