سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
4-31- تعداد موسسات جوجه کشی و تولید کنندگان انواع جوجه یک روزه
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9