سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
4-29- مرغداری های پرورش دهنده مرغ تخم گذار، تعداد سالن ها و ظرفیت آن ها
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9