سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
4-26- بهره برداری های پرورش دهنده ماکیان به روش سنتی و تعداد ماکیان برحسب شهرستان : 1382
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9