سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
4-25- بهره برداری های دارای مولد، تعداد دام و مقدار تولید پشم گوسفند و مو و کرک بز برحسب شهرستان: 1382
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9