سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
4-24- بهره برداری های دارای دام شیر دوشی شده ، تعداد دام و مقدار تولید شیر هریک از انواع دام برحسب شهرستان : 1382
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9