سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
4-14- تعداد بهره برداری و مقدارتولید برخی از محصولات دائمی در فضای باز برحسب شهرستان: 1382
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9