سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
4-13- تعداد بهره برداری، سطح کاشت ساده، تعداد درخت و مقدار تولید محصولات دایمی در فضای باز برحسب نام محصول : 1382
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9