سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
4-9- تعداد بهره برداری، سطح کاشت و مقدار تولید محصولات سالانه بهره برداری های کشاورزی در فضای باز برحسب نام محصول: 1382
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9