سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
3-12-2- توزیع نسبی جمعیت شاغلان و بیکار 10 ساله و بیش تر برحسب وضع سواد و سطح تحصیلات : سال 87 تا 90
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9