سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
١١-٣- شاغلان ١٠ ساله و بیش تر برحسب وضع سواد و سطح تحصیلات و وضع شغلی
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9