سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
3-8- توزیع نسبی شلاغلان ١٠ ساله و بیش تر برحسب گروه های عمده فعالیت
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9