سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
2-9- مهاجران وارد شده طی 5 سال گذشته برحسب جنس، سن و محل اقامت قبلی
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9