سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
1-22- آمار سالانه وضعیت کیفی هوا بدون احتساب آلاینده ذرات معلق کمتر از 2/5 میکرون
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9