سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
١٩-١- درجه حرارت ایستگاه های سینوپتیک هواشناسی طی دوره ٣٠ ساله : سال ١٣60 تا ١٣٩٠
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9