سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
18-١- بارندگی ماهانه ایستگاه های سینوپتیک هواشناسی طی دوره ٣٠ ساله : سال1360 تا ١٣90
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9