سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
21-1- شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در نقاط شهری برحسب گروه های اصلی و فرعی (100= 1383)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9