سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
19-6- عملکرد اعتبارات عمرانی امور اجتماعی استان برحسب فصل (کلیه منابع تامین اعتبار)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9