سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
19-5-2- عملکرد اعتبارات عمرانی امور عمومی استان برحسب فصل (کلیه منابع تامین اعتبار): از سال 86 تا 90
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9