سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
19-4- اعتبارات عمرانی استان برحسب امور (کلیه منابع تامین اعتبار)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9