سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
١٢-١٧- تعداد کتابخانه، کتاب، اعضا و مراجعین به کتابخانه های عمومی تحت پوشش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9