سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
18-١٥- دانش آموزان دوره متوسطه عمومی برحسب رشته، جنس و شهرستان :91-1390
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9