سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
٤-١٥- دانش آموزان و کارکنان آموزشی، دفتری و اداری کلیه دوره های تحصیلی برحسب شهرستان
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9