سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
٢9-١٤- مشترکین حقوق بگیر صندوق بازنشستگی کشوری برحسب سال برقراری حکم و نوع در پایان سال
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9