سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
٢8-١٤- بیمه شدگان (اصلی و تبعی) خدمات درمانی تحت پوشش اداره کل خدمات درمانی
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9