سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
٢7-١٤- مستمری بگیران تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی و مبلغ پرداختی به آنان
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9