سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
٢-١٣- خلاصه آمار پرونده های تشکیل شده در دادسراها در پایان سال
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9