سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
4-١٣- دستگیر شدگان جرایم واقعه برحسب جنس
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9