سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
٤-١٢- تعداد تسهیلات پرداختی بانک ها به بخش غیردولتی برحسب بخش های عمده اقتصادی در سال
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9