سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
12-1- تعداد واحدهای بانکی در پایان سال
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9