سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
٣5-١١- تعداد ایستگاه ها و فرستنده های اصلی رادیویی موج متوسط، تلویزیونی و اف ام
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9