سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
٢8-١١- واحدهای پستی مورد بهره برداری در پایان سال
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9