سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
26-١١- تعداد و ظرفیت سیلوها و انواع انبار دایر گندم
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9